privacypolicy

Privacypolicy

Deze privacy policy gaat uit van:

 

1/ Fleur Schenk, met vestigingsadres te De Lescluzestraat 4, 2600 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0863.273.571; en

2/ The Pink Pile BV, met maatschappelijke zetel teGijselsstraat 144, 2140 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0797129469, RPRAntwerpen (afdeling Antwerpen).

 

Hierna genoemd ‘Fleurentine

 

E-mail:

Algemeen: info@fleurentine.be

Fleur: fleur@fleurentine.be

Tine: Tine@fleurentine.be

 

www.fleurentine.be

 

Telefoon:

Fleur: 0499 – 70 99 28

Tine: 0499 - 31 18 53

 

Deze privacy policy gaat uit van Fleurentine in haarhoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op:

-       Categorie 1: de verwerking van persoonsgegevens via de website www.fleurentine.be;

-       Categorie 2: de verwerking van persoonsgegevens van personen die inschrijven op een online training;

-       Categorie 3: de verwerking van persoonsgegevens van reguliere patiënten;

-       Categorie 4: de verwerking van persoonsgegevens van (de contactpersonen van) leveranciers en andere zakelijke partners.

 

Fleurentine zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met  grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

Fleurentine verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

 

Fleurentine wenst u door middel van deze privacypolicy in te lichten over:

·       welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

·       waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;

·       hoe ze worden beschermd;

·       met wie ze worden gedeeld; 

·       of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en

·       hoe lang ze worden bewaard. 

 

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen. 

 

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens. 

 

Fleurentine kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Fleurentine zal de laatste versie van de privacy policy op de website www.fleurentine.be publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Fleurentine u contacteren en uw toestemming afwachten. 

 

Deze privacy policy werd voor het laatst op 22 februari 2023 geüpdatet.

Welke persoonsgegevensverzamelt Fleurentine? 

Fleurentine beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

 

Fleurentine verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 

Categorie 1: Voor wat betreft gewone bezoekers van de website: 

·       Wanneer u gewoon op onze website surft kan het zijn dat wij gedragsdata vangen zoals uw surfgedrag enIP-adres, doorgaans via cookies;

Categorie 2: Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van personen die inschrijven op een online training: 

·       Generieke persoonsgegevens: voornaam,naam, geslacht, adres, telefoonnummer/gsm-nummer en e-mailadres;

·       Bankgegevens.

Categorie 3: Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van reguliere patiënten:

·       U kunt via de agenda rechtstreeks een afspraak inboeken: zodoende vragen wij dan alvast volgende gegevens op uw voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer.

·       Van zodra u effectief patiënt bent verzamelen wij in ieder geval:

     
  • Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  •  
  • Bankgegevens (enkel in geval van online betaling) en rijksregisternummer;
  •  
  • Bijzondere gegevens, in het bijzonder gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Categorie 4: Voor wat betreft (de contactpersonen van) leveranciers en andere zakelijke betrokkenen:

· Generieke persoonsgegevens van leveranciers en andere zakelijke betrokkenen zoals voornaam, naam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, functie;

· Bankgegevens.

 

In dit kadert verwijst Fleurentine eveneens naar haar Cookie Policy de welke u via deze link kunt raadplegen. 

 

U kunt Fleurentine uw persoonsgegevens bijvoorbeeld overgemaakt hebben door op de Fleurentine website te surfen, door ons te e-mailen enz. Er zijn dus persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden bezorgd, maar er kunnen ook persoonsgegevens automatisch worden verzameld zoals over uw browser, uw interactie de website, uw IP-adres enz.

 

Vergeet Fleurentine niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Fleurentine relevant is. Fleurentine streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden. 

 

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Fleurentine de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren. 

Waarvoor gebruikt Fleurentineuw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de patiënten/cliëntenovereenkomst

 

Relevante categorieën: 1, 2 en 3

Fleurentine gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten en producten te kunnen aanbieden en in het algemeen voor een degelijk patiënten/cliëntenbeheer. Zo kan Fleurentine gepast met u communiceren.

 

Bv. wanneer u ons e-mailt, kunnen wij u terug mailen en u gepast aanspreken. 

Bv. wij gebruiken persoonsgegevens om u gepast op te volgen en te behandelen.

 

Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en Fleurentine te kunnen uitvoeren.

Voor onze reguliere patiënten zal het merendeel van de informatie verwerkt worden op basis van onze wettelijke verplichtingen.

 

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de leveranciersovereenkomst

 

Relevante categorieën: 1 en 4

 

Fleurentine gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om met u te kunnen communiceren omtrent de diensten of producten die u aanbiedt en in het algemeen voor degelijk leveranciersbeheer. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen uw onderneming en Fleurentine te kunnen uitvoeren.

 

Optimalisatie van de diensten en beveiliging en statistieken

 

Relevante categorieën: 1, 2, 3 en 4

 

Uiteraard hebben wij het recht om onze tools en diensten afdoende te beveiligen en optimaliseren. Dit over het algemeen op basis van de gerechtvaardigde belangen van Fleurentine.

 

Voor de meer dan noodzakelijke cookies zal Fleurentine steeds uw toestemming afwachten. We verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy.

 

Bv. wij kunnen uw surfgedrag op onze website en onlinetraining bijhouden teneinde de website-ervaring te personaliseren.

 

Promotie door Fleurentine

 

Relevante categorieën: 1, 2 en 3

 

Wanneer u patiënt bent van Fleurentine, kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten aan u te promoten of u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Fleurentine.

 

Wanneer het niet gaat over gelijk of gelijkaardige producten of diensten of u bent geen patiënt, wordt uw toestemming gevraagd voor dergelijke verwerking voor promotionele doeleinden.

 

U kunt ons steeds vragen om dergelijke informatie niet langer te ontvangen. In het kader van direct marketing kunt u steeds uw recht van bezwaar laten gelden.

 

Bv. Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u patiënt bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam, geslacht en e-mailadres gevraagd worden. In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt Fleurentine op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen. 

 

Wettelijke verplichtingen en vrijwaring van rechten

 

Relevante categorieën: 1, 2, 3, 4 en 5

 

Daarnaast gebruikt Fleurentine uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn.

 

Bv. Fleurentine is gehouden tot het bijhouden van een gepast patiëntendossier.  

 

Bovendien verwerkt Fleurentine uw persoonsgegevens haar rechten te vrijwaren.

 

Bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen. 

 

Wanneer Fleurentine uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig. 

 

Fleurentine doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profilering te nemen. 

Welke beschermingsmaatregelen heeft Fleurentine doorgevoerd? 

Fleurentine heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig),organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen(bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik vaneen Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

 

Fleurentine streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. Wees ervan bewust dat interageren via het internet steeds risico’s met zich meebrengt. 

 

Fleurentine’s website kan links, plug-ins, interfaces naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke en het privacybeleid van deze derde partijen zal dus van toepassing zijn. 

Met wie deelt Fleurentine uw persoonsgegevens?

Fleurentine deelt uw gegevens met partijen die Fleurentine helpen met de uitvoering van haar diensten bv. haar IT-providers voor gegevensopslag, ROSA voor het online inboeken van afspraken.

 

Fleurentine maakt met hen de nodige afspraken (bv.door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen en mogen deze gegevens enkel in het kader van de uitvoering van hun diensten gebruiken. 

 

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. 

 

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland? 

Fleurentine kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal Fleurentine de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Doorgaans worden uw persoonsgegevens buiten de EEA overgedragen op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de EuropeseCommissie.

Hoe lang bewaart Fleurentineuw persoonsgegevens?

Fleurentine zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Doorgaans is dit minimum 30 jaar en maximum 50 jaar te rekenen vanaf het laatste patiëntencontact. De gegevens van cliënten die inschreven op een onlinetraining worden over het algemeen tot één (1) jaar na het afsluiten van de online training bewaard.  

 

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft. 

 

Verder bewaart Fleurentine de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Fleurentine kan in het kader daarvan gegevens tot zeven (7) jaar bewaren te rekenen vanaf 1 januari van het volgende jaar. Ook ontvangstgetuigschriften en getuigschriften voor verstrekte hulp en bewijsstukken van de patiënten dienen zeven (7) jaar te worden bewaard.  

Fleurentine houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (termijn voor verjaring van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure). 

 

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden. 

Welke rechten heeft u? 

U heeft verschillende rechten: 

1.    Recht van toegangen recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Fleurentine stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie. 

2.    Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of een verwerking laten beperken (bijvoorbeeld wanneer Fleurentine de juistheid van uw persoonsgegevens gaat controleren) of uw toestemming intrekken (indien van toepassing). 

3.    Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en Fleurentine dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijk een legitieme redenen heeft om dit te doen. Bijvoorbeeld in het kader van direct marketing.

4.     Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. 

5.     Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be

 

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving en dit onverminderd bijzondere wetgeving omtrent patiëntenrechten.

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement Antwerpen, tenzij dwingende wetgeving die zou verbieden.

 

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Fleurentine via info@fleurentine.be. U kunt Fleurentine ook steeds berichten via gewone post op de adressen hierboven vermeld.

 

Dank een kopie toe te voegen van een bewijs van uw identiteit.

 

Fleurentine zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren(tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan zal Fleurentine u hierover berichten.