algemene voorwaarden

Artikel 1. Ondernemingsgegevens

Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) gaan uit van:

1/ Fleur Schenk, met vestigingsadres te De Lescluzestraat 4, 2600 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0863.273.571;

en

2/ The Pink Pile BV, met maatschappelijkezetel te Gijselsstraat 144, 2140 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0797129469,RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen).

Hiernagenoemd ‘Fleurentine

E-mail:

Algemeen: info@fleurentine.be

Fleur: fleur@fleurentine.be

Tine: Tine@fleurentine.be

www.fleurentine.be (hierna de ‘Website’)

Telefoon:

Fleur: 0499 – 70 99 28

Tine: 0499 - 31 18 53                                                                                      

Bankgegevens:

Fleur: INGBE45 3770 7112 5689

Tine: BelfiusBE77 0689 4741 0242

Artikel2. Toepassingsgebied

DezeVoorwaarden zijn van toepassing op volgende zaken:

-het aanbieden van workshops tijdens de zwangerschap en na de geboorte op de praktijk of op locatie;

-de verkoop van online cursussen.

Onderhavige Voorwaarden kunnen aldus een onderscheid maken naargelang de soort inschrijving geboekt door de cliënt (hierna de ‘Cliënt’).

Fleurentine zal deze Voorwaarden steeds kenbaar maken en vragen deze te aanvaarden. Het is aan de Cliënt om deze zorgvuldig door te nemen alvorens deze te aanvaarden teneinde latere discussies te vermijden. Afhankelijk van de inschrijvingsmethode zullen deze Voorwaarden ook bij de orderbevestiging worden gevoegd in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt.

Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden of andere voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen Fleurentine en de Cliënt. De overige bepalingen van deze Voorwaarden dan wel de andere voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Fleurentine behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, dan wel andere voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. Het is aldus aangewezen deze Voorwaarden en de eventuele andere voorwaarden bij iedere nieuwe inschrijving goed door te nemen.

Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 22 februari 2023.

De Cliënt gaat er expliciet mee akkoord dat voor het inschrijvingsproces en deze Voorwaarden Nederlands gebruikt wordt. De Cliënt zal de toepassing van de voorwaarden niet kunnen betwisten omdat deze niet in diens moedertaal of enige andere taal waren.  

Artikel3. Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere inschrijving is bindend. De overeenkomst tussen de Cliënt en Fleurentine wordt gesloten op moment dat Fleurentine de goede ontvangst van de inschrijving bevestigt(al dan niet door middel van een automatische bevestigings e-mail).

Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de inschrijving zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Fleurentine.

Fleurentine kan een inschrijving die onvolledig of onjuist is, opschorten of annuleren of een bestelling opschorten of annuleren wanneer vorige inschrijvingen niet of onvolledig betaald werden.

Concreetloopt het bestelproces als volgt:[EVdA1] [FS2] 

[X]

Artikel 4. Levering van diensten en online cursussen

Uitvoering van de overeenkomst algemeen

Fleurentine probeert ervoor te zorgen dat de Cliënt een duidelijk beeld heeft van de diensten en online cursussen die zij aanbiedt.

Fleurentine streeft er tevens naar om de informatie op de Website en anderzijds volledig, juist en up to date te houden.De beschrijvingen kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, door Fleurentine worden gewijzigd. Enkel de gedurende de eigenlijke inschrijvingsprocedure bevestigde kenmerken en gegevens zijn verbindend. Fleurentine kan op elk moment inschrijvingen annuleren als de informatie of prijs op het moment van de inschrijving kennelijk onjuist was.

Fleurentine behoudt zich het recht voor een maximaal aantal deelnemers te gaan bepalen voor een bepaalde workshops of online cursussen of om deze pas te laten doorgaan wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Mocht bovenstaande een impact hebben op de inschrijving en de inschrijving hierdoor aldus geannuleerd of verplaatst moet worden, zal de Cliënt hiervan uiteraard op de hoogte worden gebracht. Het is mogelijk dat in sommige gevallen een reservelijst wordt aangelegd waarvan de details in voorkomend geval aan de Cliënt zullen worden medegedeeld. Fleurentine behoudt zich het recht voor een Cliënt de toegang tot de workshop te weigeren of zijn plaats niet te reserveren totdat zij de betaling ontvangen heeft.

Fleurentine verbindt er zich toe hun handelingen naar beste vermogen en met de vereiste zorg uit te voeren. Als zelfstandig dienstverlener is Fleurentine volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen verwacht Fleurentine van de Cliënt een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. Fleurentine kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de Cliënt de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de Cliënt.

Fleurentine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van of nalatigheid door enige derde-niet onderaannemer, ook niet wanneer zij deze derde partijen heeft voorgedragen. Deze derden werken niet in opdracht van Fleurentine en Fleurentine kan aldus geenszins verplicht worden om enige betaling aan desbetreffende derden te doen.

Fleurentine kan eventueel een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de Cliënt nodig is. Voor de duidelijkheid: wanneer een overeenkomst werd aangegaan met The Pink Pile BV, gaat de Cliënt er in ieder geval mee akkoord dat de prestaties ook kunnen verricht worden door uitvoerder Fleur en wanneer aangegaan met Fleur, kunnen de prestaties ook worden verricht door The Pink Pile BV.

Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie en respect worden behandeld. In geval van groepstrajecten verwachten wij hetzelfde van de deelnemers: geheimhouding van gevoelige thema’s die besproken worden in groep, elkaar behandelen met respect. Fleurentine behoudt zich het recht voor deelnemers en/of members die door hun gedrag het verloop van een cursus of membership belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten en zodus de overeenkomst te beëindigen.

Workshops

In geval van interactieve workshops behoudt Fleurentine zich evenwel het recht voor om beperkt af te wijken van de initiële planning door bijvoorbeeld in te spelen op de interactie met de participanten, mits respect voor de vooropgestelde basisonderwerpen.

De Cliënt hoeft zelf niet in infrastructuur of materialen te voorzien, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Tijdens de uitvoering van workshops kunnen niet-gerichte foto’s of video’s (op)genomen worden, dewelke Fleurentine kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze Voorwaarden gaat de Cliënt hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

Voor wat betreft de online cursus

De informatie die Fleurentine aanreikt in de online cursus met betrekking tot het aangegeven onderwerp is algemeen en geenszins afgestemd op de specifieke situatie van de Cliënt.

Fleurentine kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden of aangeklaagd voor emotionele schade of lijden als gevolg van de informatie die in de cursus wordt gegeven.

Er kan maar 1 persoon/ 1 koppel per inschrijving deelnemen.

De cursus zal twee (2) jaar online beschikbaar zijn.

Artikel 5. Herroeping,annulatie en onmiddellijke beëindiging

Herroepingsrecht

Wanneer de overeenkomst tussen Fleurentine en de Cliënt een overeenkomst op afstand met een Cliënt betreft, zijnde eenovereenkomst die tussen de ondernemer en de Cliënt wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of buiten de verkoopsruimte wordt afgesloten, heeft de Cliënt het recht om de bestelling zonder boete of zonder opgave van redenen (hoewel Fleurentine steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen.

De Cliënt beschikt alsdan over een termijnvan veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop:

-           de Cliënt of een door de Cliënt aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt; of

-           de overeenkomst tot stand kwam in geval van bestelling van diensten.

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Cliënt Fleurentine op de hoogte van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de Cliënt gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 1 bij deze Voorwaarden of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op de adressen hierboven vermeld of via e-mail info@fleurentine.be of anderzijds waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De Cliënt kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen en, ingeval de overeenkomst voor de Cliënt eenbetalingsverplichting inhoudt, wanneer:

 a) de Cliënt vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met de aanvang van de uitvoering tijdens de herroepingstermijn;

 b) de Cliënt heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest, en

 c) de onderneming bevestiging van de gesloten overeenkomst heeft verstrekt overeenkomstig artikel VI.46, § 7 of 65, §2 WER;

2° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Cliënt, en op voorwaarde dat de Cliënt heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Fleurentine de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Indien Fleurentine de uitoefening van het herroepingsrecht weigert, zal de Cliënt daar schriftelijk van op de hoogte gebracht worden.

Annulatie (wanneer het herroepingsrecht niet (meer) speelt)

Workshops:

Bij annulering veertien (14) kalenderdagen voor de opstart van de workshop, is Cliënt geen annulatievergoeding verschuldigd. In geval van een latere annulatie wordt 20% van het totaalbedrag ingehouden. Er kan niet per sessie geannuleerd worden: er zullen geen inschrijvingsgelden terugbetaald worden wanneer een Cliënt niet aanwezig is op een sessie. Indien Fleurentine al bepaalde kosten zou gemaakt hebben of reeds verbintenissen zou aangegaan hebben met derde partijen, dienen deze kosten steeds integraal vergoed te worden. Ook kan Fleurentine steeds een hogere vergoeding vragen in uitzonderlijk geval schade hoger zou zijn. Bij annulatie door medische redenen kijken we samen naar de mogelijkheid tot latere deelname.

Noteer dat ziekte van de Cliënt of einddeelnemer niet als overmacht zal worden aanschouwd. Wel kan de Cliënt een andere persoon aan de diensten laten deelnemen, waarvan zij Fleurentine zonder verwijl van op de hoogte dient te brengen.

Fleurentine zal de Cliënt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetalen na de geplande start van een groepstraject georganiseerd vanuit Fleurentine, indien deze niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen.

Indien annulatie voortkomt vanuit Fleurentine wegens ziekte of overmacht, zal het reeds betaalde voorschot of aankoopbedrag terugbetaald worden. Er kan ook door Fleurentine gevraagd worden om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum zodanig terugbetaling niet vereist is.Wanneer hieromtrent geen overeenstemming wordt bereikt met de Cliënt, zullen de gelden alsnog terugbetaald worden.

Online cursus:

De aankoop van de online cursus van Fleurentine kan niet geannuleerd worden buiten de voormelde situaties waarin het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend. .

Onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst

Fleurentine behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals kennelijke schending door de Cliënt van diens verplichtingen vermeld in onderhavige Voorwaarden of in een andere overeenkomst tussen Fleurentine en de Cliënt;

De Cliënt zal Fleurentine alsdan steeds vergoeden voor de ingeschreven diensten, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die Fleurentine reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de bestelling, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Artikel6. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Cliënt te dragen taksen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Speciale kortingen zijn enkel geldig voor de specifiek aangetoonde producten of diensten, periodes en voor zover de producten of diensten beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifieke voorwaarden.

Artikel7. Betaling

De betalingen kunnen als volgt gebeuren:

-       via de Bancontact app;

-       via overschrijving op de Fleurentine bankrekening zoals onder artikel 1 hierboven vermeld;

-       via de webshop van de Website door middel van Bancontact, Paypal, creditcard, VISA.

In het geval de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Fleurentine niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of annulering van de bestelling. De betalingsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de betalingstransacties door te laten gaan.

Artikel8. Klachten en Garantie

Ingeval van klachten kunt u Fleurentine steeds bereiken via info@fleurentine.be of via aangetekend schrijven. Gelieve ons zo spoedig mogelijk te contacteren in geval van bezorgdheden of klachten.

Het indienen van een klacht heeft evenwel geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Cliënt.

Dit alles onverminderd de wettelijke waarborg voor Cliënten aangaande de conformiteit van de goederen, digitale inhoud en digitale diensten, bepaald door de artikelen 1649bis tot 1649nonies en 1701/1 tot 1701/19 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Artikel9. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Cliënt zullen verwerkt worden overeenkomstig de PrivacyPolicy, die via de homepage van de Website kan worden geconsulteerd. De PrivacyPolicy kan ook op eerste verzoek bekomen worden.

Artikel10. Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Wij verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy, die via de homepage van de Website kan worden geconsulteerd.

Artikel11. Intellectuele eigendomsrechten

De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en diensten in nieuwsbrieven, social media posts of op de Website, Powerpoints, online webinars en cursussen of eender welke andere drager, aan Fleurentine, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, toebehoren. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan bv. auteursrechten op afbeeldingen, teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, dan wel andere intellectuele eigendomsrechten. Geenzins worden er intellectuele eigendomsrechten overgedragen op de Cliënt. De Cliënt mag geenszins de werken gaan vertalen, reproduceren bv. door het maken van beeldopnames van de online cursus of inhoudelijk te gaan kopiëren, aanpassen, gebruiken voor commerciële of publicitaire doeleinden, verhuren, uitlenen, verkopen of anderszins gaan verdelen, verspreiden of publiceren enz.

De Cliënt krijgt een persoonlijk niet-overdraagbaar gebruiksrecht: de inschrijvingen dienen dus enkel voor gebruik van de Cliënt of de door hem ingeschreven personen.

Het is de Cliënt niet toegelaten een eventueel ontvangen paswoord aan derden over te maken en dient zijn inloggegevens en paswoord adequaat te beschermen. De Cliënt zal Fleurentine integraal vergoeden en vrijwaren voor alle schade ingevolge het verlies of vrijgave, al dan niet opzettelijk, van zijn inloggegevens en paswoord.

Wanneer werken gedownload kunnen worden, moeten deze werken door de Cliënt op een beveiligd medium geplaatst worden en wanneer uitdrukkelijk zo aangegeven bij bestelling, dienen de werken na verloop van een bepaalde periode verwijderd te worden.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de rechten niet exclusief: ook andere Cliënten kunnen toegang krijgen tot de werken.

De rechten kunnen herroepen worden door Fleurentine bv. in geval van misbruik of niet-betaling van inschrijvingsgelden.

Wanneer zo aangegeven voor online cursussen geldt dat deze wel kunnen herbekeken worden door de Cliënt of de door haar ingeschreven personen en dit voor de termijn aangegeven bij inschrijving.

De werken mogen niet afwijkend gebruikt worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder het voorafgaandelijk akkoord van Fleurentine.

Ingeval van niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van Fleurentine en bovenstaande voorschriften zal de Cliënt een forfaitaire schadevergoeding van 150% van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderd de vergoeding voor hoger bewezen schade. De Cliënt is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden en zal Fleurentine hiervoor vrijwaren.

Artikel12. Bewijs

De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Cliënt aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel13. Ondeelbaarheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden of andere voorwaarden van Fleurentine doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de Cliënt en Fleurentine, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geestvan de afgesloten voorwaarden.

Artikel14. Aansprakelijkheid

De verbintenis in hoofde van Fleurentine is een middelenverbintenis.

De contractuele en/of extra-contractuele aansprakelijkheid van Fleurentine is beperkt zijn tot drie (3) maal de betaalde bedragen voor de betrokken inschrijving.

De uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet, grove schuld of voor die van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. Noch sluit Fleurentine de wettelijke aansprakelijkheid uit of beperkt zij deze bij overlijden of lichamelijk letsel van de Cliënt ten gevolge van een doen of nalaten van Fleurentine.

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, moet elke vordering ten overstaan van Fleurentine op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld.Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Fleurentine in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal Fleurentine in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van(andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

Fleurentine heeft geenszins een bewaringsplicht en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstallen, verlies of schade aan goederen in de praktijk of andere locatie waar de prestaties verricht worden.

Artikel15. Vertalingen

De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden van Fleurentine primeert op eventuele vertalingen.

Artikel16. Overdraagbaarheid

De Cliënt kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fleurentine of wanneer anders aangegeven door Fleurentine zelf.

Artikel17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer de Cliënt zijn domicilie of vestiging of zetel in het buitenland heeft.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met Fleurentine gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van de rechtbanken van Antwerpen, die exclusief bevoegd zijn.

Als Cliënt heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst Fleurentine naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel18. Contactopname

Indiende Cliënt vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Voorwaarden heeft, kan de Cliënt Fleurentine steeds bereiken via de contactgegevens vermeld in het artikel 1 van deze Voorwaarden.

Fleurentine zal de Cliënt zo spoedig mogelijk antwoorden.