Algemene voorwaarden Fleurentine

 

Artikel 1. Ondernemingsgegevens

Deze algemene voorwaarden (hiernade ‘Voorwaarden’) gaan uit van:

1/Fleur Schenk, met vestigingsadres te De Lescluzestraat 4, 2600 Antwerpen, met ondernemingsnummer0863.273.571; en

2/The Pink Pile BV, met maatschappelijke zetel te Gijselsstraat 144, 2140 Antwerpen,met ondernemingsnummer 0797129469, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen).

Hierna genoemd ‘Fleurentine

E-mail:

Algemeen: info@fleurentine.be

Fleur: fleur@fleurentine.be

Tine: Tine@fleurentine.be

www.fleurentine.be (hierna de ‘Website’)

Telefoon:

Fleur:0499 - 70 99 28

Tine:0499 - 31 18 53                                                                                      

Bankgegevens:

Fleur: ING BE45 3770 7112 5689

Tine: Belfius BE77 0689 4741 0242

Kantoor houdende vanuit Burgemeester Woutersstraat 28,2600 Berchem.

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze Voorwaarden zijn van toepassing opvolgende zaken:

- workshops tijdens de zwangerschap en nade geboorte op de praktijk of op locatie;

- online workshop.

Voor de duidelijkheid: deze Voorwaardenzijn niet van toepassing op de gewone consultaties.

Onderhavige Voorwaarden kunnen aldus eenonderscheid maken naargelang de soort inschrijving geboekt door de cliënt(hierna de ‘Cliënt’).

Fleurentine zal deze Voorwaarden steedskenbaar maken en vragen deze te aanvaarden. Het is aan de Cliënt om dezezorgvuldig door te nemen alvorens deze te aanvaarden teneinde latere discussieste vermijden. Afhankelijk van de inschrijvingsmethode zullen deze Voorwaardenook bij de orderbevestiging worden gevoegd in een formaat dat kan wordenopgeslagen of afgedrukt.

Van één of meer bepalingen in dezeVoorwaarden of andere voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dituitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen Fleurentine en de Cliënt.De overige bepalingen van deze Voorwaarden dan wel de andere voorwaarden blijvenin dat geval onverkort van kracht.

Fleurentine behoudt zich het recht voor omdeze Voorwaarden, dan wel andere voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. Hetis aldus aangewezen deze Voorwaarden en de eventuele andere voorwaarden bijiedere nieuwe inschrijving goed door te nemen.

Deze Voorwaarden werden voor het laatstgewijzigd op: 11 september 2023.

De Cliënt gaat er expliciet mee akkoorddat voor het inschrijvingsproces en deze Voorwaarden Nederlands gebruikt wordt.De Cliënt zal de toepassing van de voorwaarden niet kunnen betwisten omdat dezeniet in diens moedertaal of enige andere taal waren.  

Artikel3. Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere inschrijving is bindend. Deovereenkomst tussen de Cliënt en Fleurentine wordt gesloten op moment dat Fleurentinede goede ontvangst van de inschrijving bevestigt (al dan niet door middel vaneen automatische bevestigingse-mail).

Eventuele aanvullingen of anderewijzigingen van de inschrijving zijn eveneens pas geldig na schriftelijkebevestiging hiervan door Fleurentine.

Fleurentine een inschrijving die onvolledigof onjuist is, opschorten of annuleren of een bestelling opschorten of annulerenwanneer vorige inschrijvingen niet of onvolledig betaald werden.

Concreet loopt het bestelproces als volgt:

- u mailt of contacteert ons op anderewijze en laat ons uw interesse in een (online) workshop weten;

- wij sturen concrete informatie pere-mail en vragen uw inschrijving te bevestigen;

- van zodra wij uw bevestiging ontvangenhebben, is de inschrijving definitief. In geval van een inschrijving voor eenonline workshop, zult u de link en andere gegevens van het private YouTubekanaal in de bevestigingse-mail doorkrijgen. Via de link kunt u danonmiddellijk doorklikken naar de online workshop.

Artikel 4. Levering van diensten en onlineworkshops

Uitvoering van de overeenkomstalgemeen

Fleurentine probeert ervoor tezorgen dat de Cliënt een duidelijk beeld heeft van de diensten en online workshopdie zij aanbiedt.

Fleurentine streeft er tevensnaar om de informatie op de Website en anderzijds volledig, juist en up to datete houden. De beschrijvingen kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, door Fleurentineworden gewijzigd. Enkel de gedurende de eigenlijke inschrijvingsprocedurebevestigde kenmerken en gegevens zijn verbindend. Fleurentine kan op elk momentinschrijvingen annuleren als de informatie of prijs op het moment van de inschrijvingkennelijk onjuist was.

Fleurentine behoudt zich hetrecht voor een maximaal aantal deelnemers te gaan bepalen voor een bepaalde workshopsof online workshop of om deze pas te laten doorgaan wanneer er voldoendeinschrijvingen zijn. Mocht bovenstaande een impact hebben op de inschrijving ende inschrijving hierdoor aldus geannuleerd of verplaatst moet worden, zal de Cliënthiervan uiteraard op de hoogte worden gebracht. Het is mogelijk dat in sommigegevallen een reservelijst wordt aangelegd waarvan de details in voorkomendgeval aan de Cliënt zullen worden medegedeeld.

Fleurentine behoudt zich hetrecht voor een Cliënt de toegang tot de workshop te weigeren of zijn plaats niette reserveren totdat zij de betaling ontvangen heeft.

Fleurentine verbindt er zichtoe hun handelingen naar beste vermogen en met de vereiste zorg uit te voeren. Alszelfstandig dienstverlener is Fleurentine volledig vrij om de uitvoering van deopdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

Om een correcte en tijdigeuitvoering van de opdracht te kunnen garanderen verwacht Fleurentine van de Cliënteen vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijzebenodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. Fleurentinekan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, nochkan de Cliënt de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille vanincorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de Cliënt.

Fleurentine kan nietaansprakelijk gesteld worden voor handelingen van of nalatigheid door enigederde-niet onderaannemer, ook niet wanneer zij deze derde partijen heeftvoorgedragen. Deze derden werken niet in opdracht van Fleurentine en Fleurentinekan aldus geenszins verplicht worden om enige betaling aan desbetreffendederden te doen.

Fleurentine kan eventueel eenberoep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dateen voorafgaandelijk akkoord van de Cliënt nodig is. Voor de duidelijkheid:wanneer een overeenkomst werd aangegaan met The Pink Pile BV, gaat de Cliënt erin ieder geval mee akkoord dat de prestaties kunnen ook kunnen verricht wordendoor uitvoerder Fleur en wanneer aangegaan met Fleur, kunnen de prestaties ookworden verricht door The Pink Pile BV.

Alle gegevens zullen met degrootst mogelijke discretie en respect worden behandeld. In geval vangroepstrajecten verwachten wij hetzelfde van de deelnemers: geheimhouding vangevoelige thema’s die besproken worden in groep, elkaar behandelen met respect.Fleurentine behoudt zich het recht voor deelnemers en/of members die door hungedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verderedeelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten en zodus deovereenkomst te beëindigen.

Workshops

In geval van interactieveworkshops behoudt Fleurentine zich het recht voor om beperkt af te wijken vande initiële planning door bijvoorbeeld in te spelen op de interactie met departicipanten, mits respect voor de vooropgestelde basisonderwerpen.

De Cliënt hoeft zelf niet ininfrastructuur of materialen te voorzien, tenzij uitdrukkelijk andersaangegeven.

Tijdens de uitvoering van workshopskunnen niet-gerichte foto’s of video’s (op)genomen worden, dewelke Fleurentine kangebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website ofsocial media-kanalen. Door de aanvaarding van deze Voorwaarden gaat de Cliënthiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment wordeningetrokken.

Voor wat betreft de online workshop

De informatie die Fleurentineaanreikt in de online workshop met betrekking tot het aangegeven onderwerp isalgemeen en geenszins afgestemd op de specifieke situatie van de Cliënt.

Fleurentine kan op geen enkelemanier verantwoordelijk worden gehouden of aangeklaagd voor emotionele schadeof lijden als gevolg van de informatie die in de workshop wordt gegeven.

Er kan maar 1 persoon/ 1 koppelper inschrijving deelnemen.

De workshop wordt vrijgegevenop het private YouTube kanaal van Fleurentine. Voor zoveel als nodig verwijstFleurentine hierbij graag naar de juridische documentatie van YouTube, o.a.algemene voorwaarden en privacybeleid, dewelke via www.youtube.bete vinden zijn en de Cliënt verklaart te aanvaarden.

De toegang is geldig voor twee(2) maanden. De Cliënt hoeft hiervoor geen bijzondere software te downloaden.

Fleurentine behoudt zichuitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen aan online workshop,dan wel informatie te verwijderen en dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Fleurentine streeft ernaar deinhoud en informatie van de online workshop correct weer te geven. Het ismogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud eninformatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer Fleurentinedan via info@fleurentine.be.

Daarenboven streeft Fleurentinenaar een perfecte werking van alle functionaliteiten van de online workshop. Fleurentinekan evenwel niet garanderen dat het platform te allen tijde toegankelijk zalzijn of geen (technische) tekortkomingen bevat. Gelieve Fleurentine zo spoedigmogelijk te contacteren in geval van bemerkte storingen.

Artikel 5. Herroeping,annulatie en onmiddellijke beëindiging

Herroepingsrecht

Wanneer de overeenkomst tussen Fleurentineen de Cliënt een overeenkomst op afstand met een Cliënt betreft, zijnde eenovereenkomst die tussen de ondernemer en de Cliënt wordt gesloten in het kadervan een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten endiensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitendgebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstandof buiten de verkoopsruimte wordt afgesloten, heeft de Cliënt-Cliënt het rechtom de bestelling zonder boete of zonder opgave van redenen (hoewel Fleurentinesteeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen.

De Cliënt beschikt alsdan overeen termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Dezetermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop:

-           de Cliënt of een door de Cliënt aangewezen derde partij,die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt; of

-           de overeenkomst tot stand kwam in geval van bestelling vandiensten.

Vóór het verstrijken van deherroepingstermijn stelt de Cliënt Fleurentine op de hoogte van zijn of haarbeslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de Cliënt gebruikmakenvan het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 1 bij dezeVoorwaarden of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op de adressenhierboven vermeld of via e-mail info@fleurentine.beof anderzijds waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De Cliënt kan hetherroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° overeenkomsten voor delevering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, alsde uitvoering is begonnen en, ingeval de overeenkomst voor de Cliënt eenbetalingsverplichting inhoudt, wanneer:

  a) de Cliënt vooraf uitdrukkelijk heeftingestemd met de aanvang van de uitvoering tijdens de herroepingstermijn;

  b) de Cliënt heeft erkend dat hij daarmeezijn herroepingsrecht verliest, en

  c) de onderneming bevestiging van degesloten overeenkomst heeft verstrekt overeenkomstig artikel VI.46, § 7 of 65,§2 WER;

2° dienstenovereenkomsten navolledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen metuitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Cliënt, en op voorwaarde dat de Cliëntheeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Fleurentine deovereenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Indien Fleurentine deuitoefening van het herroepingsrecht weigert, zal de Cliënt daar schriftelijkvan op de hoogte gebracht worden.

Annulatie (wanneer hetherroepingsrecht niet (meer) speelt)

Workshops op kantoor vanFleurentine of op een andere locatei:

Bij annulering veertien (14) kalenderdagenvoor de opstart van de workshop, is Cliënt geen annulatievergoedingverschuldigd. In geval van een latere annulatie wordt 20% van het totaalbedragingehouden. Er kan niet per sessie geannuleerd worden: er zullen geeninschrijvingsgelden terugbetaald worden wanneer een Cliënt niet aanwezig is opeen sessie. Indien Fleurentine al bepaalde kosten zou gemaakt hebben of reedsverbintenissen zou aangegaan hebben met derde partijen, dienen deze kostensteeds integraal vergoed te worden. Ook kan Fleurentine steeds een hogerevergoeding vragen in uitzonderlijk geval schade hoger zou zijn. Bij annulatie doormedische redenen kijken we samen naar de mogelijkheid tot latere deelname.

Noteer dat ziekte van de Cliëntof einddeelnemer niet als overmacht zal worden aanschouwd. Wel kan de Cliënteen andere persoon aan de diensten laten deelnemen, waarvan zij Fleurentinezonder verwijl van op de hoogte dient te brengen.

Fleurentine zal de Cliënt hetreeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetalen na de geplande startvan een groepstraject georganiseerd vanuit Fleurentine, indien deze niet kandoorgaan wegens te weinig inschrijvingen.

Indien annulatie voortkomtvanuit Fleurentine wegens ziekte of overmacht, zal het reeds betaalde voorschotof aankoopbedrag terugbetaald worden. Er kan ook door Fleurentine gevraagdworden om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum zodanigterugbetaling niet vereist is. Wanneer hieromtrent geen overeenstemming wordtbereikt met de Cliënt, zullen de gelden alsnog terugbetaald worden.

Online workshop:

De aankoop van de online workshopvan Fleurentine kan niet geannuleerd worden buiten de voormelde situatieswaarin het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend.

Traject met zowel fysieke alsonline workshops:

In geval van een gemengdaanbod, geldt bovenstaande mutatis mutandis, afhankelijk van het onderdeel vanhet traject.

Onmiddellijke ontbinding van deovereenkomst

Fleurentine behoudt zichuitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst,op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn ofschadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die deprofessionele samenwerking verhinderen zoals kennelijke schending door de Cliëntvan diens verplichtingen vermeld in onderhavige Voorwaarden of in een andereovereenkomst tussen Fleurentine en de Cliënt;

De Cliënt zal Fleurentinealsdan steeds vergoeden voor de ingeschreven diensten, alsmede gemaakte en nogte maken kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die Fleurentine reeds hadaangegaan met het oog op de vervulling van de bestelling, onverminderdvergoeding voor hoger bewezen schade.

Artikel6. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt inEURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Cliënt te dragen taksen,tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Speciale kortingen zijn enkel geldigvoor de specifiek aangetoonde producten of diensten, periodes en voor zover deproducten of diensten beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifiekevoorwaarden.

Artikel7. Betaling

De betalingen kunnen gebeuren viaoverschrijving op het bankrekeningnummer vermeld in de informatiebundel die uper e-mail zult ontvangen.

In geval de Cliënt een factuur niet heeftvoldaan op de vervaldatum, zal de Cliënt eerst een kosteloze ingebrekestellingkrijgen die de vorm aanneemt van een eerste herinnering. Na het verstrijken vaneen termijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen die ingaat op de derdewerkdag na verzending per post van de herinnering aan de Cliënt, dan wel de dagna elektronische verzending van deze herinnering, is Fleurentine gerechtigd opeen nalatigheidsintrest aan de referentie-interestvoet vermeerderd met achtprocentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransactiesen dit op de nog openstaande bedragen. De verwijlinterest wordt alsdan berekendvanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering aan de Cliënt wordtverzonden. Bovendien heeft Fleurentine recht op een forfaitaire vergoeding: a)20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; b) 30euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; c)65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500euro is.

Artikel8. Klachten en Garantie

In geval van klachten kunt u Fleurentinesteeds bereiken via info@fleurentine.be of via aangetekend schrijven. Gelieveons zo spoedig mogelijk te contacteren in geval van bezorgdheden of klachten.

Het indienen van een klacht heeft evenwel geeninvloed op de betalingsverplichtingen van de Cliënt.

Dit alles onverminderd de wettelijkewaarborg voor Cliënten aangaande de conformiteit van de goederen, digitaleinhoud en digitale diensten, bepaald door de artikelen 1649bis tot 1649noniesen 1701/1 tot 1701/19 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Artikel9. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Cliënt zullenverwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, die via de homepage van deWebsite kan worden geconsulteerd. De Privacy Policy kan ook op eerste verzoekbekomen worden.

Artikel10. Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Wijverwijzen hiervoor naar de Cookie Policy, die via de homepage van de Websitekan worden geconsulteerd.

Artikel11. Intellectuele eigendomsrechten

De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat allerechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen ofandere uitingen met betrekking tot de producten en diensten in nieuwsbrieven,social media posts of op de Website, Powerpoints, online webinars, workshops encursussen of eender welke andere drager, aan Fleurentine, haar toeleveranciersof andere rechthebbenden, toebehoren. Onder intellectuele eigendomsrechtenworden verstaan bv. auteursrechten op afbeeldingen, teksten, foto’s, logo’s,tekeningen, dan wel andere intellectuele eigendomsrechten. Geenzins worden erintellectuele eigendomsrechten overgedragen op de Cliënt. De Cliënt maggeenszins de werken gaan vertalen, reproduceren bv. door het maken vanbeeldopnames van de online workshop of inhoudelijk te gaan kopiëren, aanpassen,gebruiken voor commerciële of publicitaire doeleinden, verhuren, uitlenen,verkopen of anderszins gaan verdelen, verspreiden of publiceren enz.

De Cliënt krijgt een persoonlijkniet-overdraagbaar gebruiksrecht: de inschrijvingen dienen dus enkel voor gebruikvan de Cliënt of de door hem ingeschreven personen.

Het is de Cliënt niet toegelaten eeneventueel ontvangen paswoord aan derden over te maken en dient zijninloggegevens en paswoord adequaat te beschermen. De Cliënt zal Fleurentineintegraal vergoeden en vrijwaren voor alle schade ingevolge het verlies ofvrijgave, al dan niet opzettelijk, van zijn inloggegevens en paswoord.

Wanneer werken gedownload kunnen worden, moetendeze werken door de Cliënt op een beveiligd medium geplaatst worden en wanneeruitdrukkelijk zo aangegeven bij bestelling, dienen de werken na verloop van eenbepaalde periode verwijderd te worden.

Tenzij uitdrukkelijk andersovereengekomen, zijn de rechten niet exclusief: ook andere Cliënts kunnentoegang krijgen tot de werken.

De rechten kunnen herroepen worden door Fleurentinebv. in geval van misbruik of niet-betaling van inschrijvingsgelden.

Wanneer zo aangegeven voor online workshopgeldt dat deze wel kunnen herbekeken worden door de Cliënt of de door haaringeschreven personen en dit voor de termijn aangegeven bij inschrijving.

De werken mogen niet afwijkend gebruiktworden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder het voorafgaandelijk akkoord van Fleurentine.

In geval van niet-naleving van deintellectuele eigendomsrechten van Fleurentine en bovenstaande voorschriften zalde Cliënt een forfaitaire schadevergoeding van 150% van het factuurbedragverschuldigd zijn en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderdde vergoeding voor hoger bewezen schade. De Cliënt is verantwoordelijk voorieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden en zal Fleurentine hiervoorvrijwaren.

Artikel12. Bewijs

De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat deovereenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Cliënt aanvaardt datelektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel13. Ondeelbaarheid

De eventuele nietigheid van een ofmeerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden of andere voorwaarden van Fleurentinedoet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In gevalvan nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de Cliënt en Fleurentine,in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om denietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) diebeantwoord(t)(en) aan de algemene geest van de afgesloten voorwaarden.

Artikel14. Aansprakelijkheid

De verbintenis is in hoofde vanFleurentine is een middelenverbintenis.

De contractuele en/ofextra-contractuele aansprakelijkheid van Fleurentine is beperkt zijn tot drie(3) maal de betaalde bedragen voor de betrokken inschrijving.

De uitsluiting vanaansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet, grove schuld ofvoor die van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voorhet niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestatiesvan de overeenkomst vormt. Noch sluit Fleurentine de wettelijkeaansprakelijkheid uit of beperkt zij deze bij overlijden of lichamelijk letselvan de Cliënt ten gevolge van een doen of nalaten van Fleurentine.

Onverminderd dwingendewettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, moet elke vordering tenoverstaan van Fleurentine op straffe van verval onverwijld in rechte wordeningesteld. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen vanopenbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Fleurentine in elk gevalindien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat deomstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdektwordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Behoudens andersluidendedwingende wettelijke bepaling, zal Fleurentine in geen geval verplicht wordentot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill,handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies ofvernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van(andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aanderden.

Fleurentine heeft geenszins eenbewaringsplicht en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstallen,verlies of schade aan goederen in de praktijk of andere locatie waar deprestaties verricht worden.

Artikel15. Vertalingen

De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaardenen eventuele andere voorwaarden van Fleurentine primeert op eventuelevertalingen.

Artikel16. Overdraagbaarheid

De Cliënt kan zijn overeenkomst of eendeel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijkeschriftelijke toestemming van Fleurentine of wanneer anders aangegeven door Fleurentinezelf.

Artikel17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten isuitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer de Cliënt zijn domicilieof vestiging of zetel in het buitenland heeft.

Alle geschillen die verband houden met ofvoortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met Fleurentine geslotenzijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van de rechtbankenvan Antwerpen, die exclusief bevoegd zijn.

Als Cliënt heeft u ook het recht om eenklacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst Fleurentinenaar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel18. Contactopname

Indien de Cliënt vragen, opmerkingen ofklachten met betrekking tot deze Voorwaarden heeft, kan de Cliënt Fleurentine steedsbereiken via de contactgegevens vermeld in het artikel 1 van deze Voorwaarden.

Fleurentine zal de Cliënt zo spoedigmogelijk antwoorden.

BIJLAGE 1 MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen enterugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan:

1/ Fleur Schenk, met vestigingsadres te DeLescluzestraat 4, 2600 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0863.273.571; en

2/The Pink Pile BV, met maatschappelijkezetel te Gijselsstraat 144, 2140 Antwerpen, met ondernemingsnummer  0797129469, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen).

Hierna genoemd ‘Fleurentine

E-mail:

Algemeen: info@fleurentine.be

Fleur: fleur@fleurentine.be

Tine: Tine@fleurentine.be

 

—Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomstbetreffende de verkoop van

devolgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

—Besteld op (*)/Ontvangen op ……………………………………………………………………………………………………………

— Naam/Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………….

—Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

—Datum …………………………………………………………………………………………………

—Handtekening van consument(en)

(alleenwanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.